0186 - 600 615 info@octrooienpatent.nl

Zonder innovatie geen octrooi,

zonder octrooi geen innovatie

Welke stappen en kosten bij octrooi aanvragen?

Als u hebt besloten om de route ‘octrooi aanvragen’ in te slaan kunt u 4 opeenvolgende stappen maken:

  1. nader kennismaken (per telefoon, email en/of persoonlijk gesprek)
  2. verkennend nieuwheidsonderzoek uitvoeren (facultatief)
  3. eerste indiening in NL (premier depot)
  4. indiening in het buitenland

Tussen elke stap zit een tussenhalte om te beslissen over stoppen of doorgaan.

De NL-route 'octrooi aanvragen' in kaart

Klik op NL-octrooiroute.pdf voor een nuttig overzicht van de verschillende fasen en bijbehorende kosten bij een Nederlandse octrooiaanvraag. Bij de NL-octrooiaanvraag zijn drie partijen betrokken: u als indiener, octrooibureau Lerink voor de begeleiding en NL-Octrooicentrum, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als octrooiverlenende instantie.

1. Kennismaking

Aan het begin van de route ‘octrooi aanvragen’ is het prettig en nuttig om in een persoonlijk gesprek nader kennis uit te wisselen over het idee of het nieuwe product. De kennismaking leidt naar de essentie van uw vinding:
de slimme gedachte waarmee u een probleem oplost
de uitvoering(-en) als prototype of alleen nog maar op papier
Een kennismakingsgesprek kan plaatsvinden op één van mijn locaties in Goes, Mijnsheerenland (bij Rotterdam) of Wageningen, of op een door u gekozen locatie. Een nadere uitwisseling van informatie per e-mail kan uiteraard ook!

Geheimhouding

Mocht u er prijs op stellen om eerst een geheimhoudingsverklaring (GHV) te laten ondertekenen voordat u de kenmerken van uw vinding prijsgeeft, dan kunt u hier een geheimhoudingsverklaring downloaden.

Een adviesuur door octrooibureau Lerink

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek op één van mijn gesprekslocaties in Goes, Mijnsheerenland (bij Rotterdam) en Wageningen op respectievelijk dinsdag, woensdag en donderdag. Een gesprek op een door u gekozen locatie is ook mogelijk. Bijvoorbeeld om een prototype te tonen of om collega’s er bij te betrekken. In dat geval worden alleen reiskosten in rekening gebracht.

2. Verkennend nieuwheidsonderzoek (VNO)

De volgende stap is een verkennend nieuwheidsonderzoek. In zo’n onderzoek wordt wereldwijd in octrooidatabases gezocht naar zogenaamde nieuwheidsschadelijke documenten. Dit zijn documenten die aspecten bevatten van uw vinding, waardoor uw vinding niet meer als ‘nieuw’ is te beschouwen. Een rapport van een verkennend nieuwheidsonderzoek wordt afgesloten met een inschatting van de kans op een handhaafbaar octrooi. De levertijd bedraagt meestal 1 week. Voor meer dan de helft van de gepretendeerde vindingen is dit het einde van de route ‘octrooi aanvragen'(!). Wanneer u geen prijs stelt op een verkennend onderzoek, bijvoorbeeld omdat u dat zelf uitgevoerd hebt, kunt u deze stap overslaan. Hierbij de kanttekening dat een VNO wel bijdraagt aan de kwaliteit van een eventuele octrooiaanvraag. In de conclusies kunnen de kenmerken van de vinding scherper afgebakend worden.

Een verkennend nieuwheidsonderzoek (VNO) door octrooibureau Lerink

Bij een verkennend nieuwheidsonderzoek (VNO) wordt wereldwijd in octrooidatabases gezocht naar nieuwheidsschadelijk materiaal. In een vrijblijvende offerte wordt in één zin samengevat voor welk kenmerk (de essentie) van de vinding naar nieuwheidsschadelijk materiaal gezocht wordt. In een bondig rapport worden de bevindingen samengevat en wordt een inschatting gemaakt van de kans op een handhaafbaar octrooi. Kopieën van relevante geachte octrooidocumenten worden als bijlagen bijgevoegd.

Een indicatie van de kosten: €300- €600 (ex BTW).

3. Eerst octrooi aanvragen in NL (premier depot)

Wanneer het verkennend nieuwheidonderzoek geen nieuwheidsschadelijk materiaal oplevert, kan de route ‘octrooi aanvragen’ vervolgd worden met het indienen van een octrooiaanvraag bij de octrooiverlenende autoriteit in Nederland: NL-Octrooicentrum, een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Octrooibureau Lerink kan u begeleiden bij het opstellen en indienen van de Nederlandse octrooiaanvraag. Er wordt gerekend met een fixed price zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Tussen opdracht en indiening verstrijken meestal zo’n drie weken. De kosten voor het begeleiden van een NL-octrooiaanvraag bedragen €1500 à  €3000 (ex BTW en wettelijke taksen à €220).

De Nederlandse octrooiaanvraag resulteert in 1 jaar (bij een versnelde procedure) tot 1½ jaar na de indiening in een verleend octrooi. Tegen het einde van het derde jaar na de indieningsdatum bent u jaarlijks instandhoudingstaksen aan NL-Octrooicentrum verschuldigd. De eerste jaartaks bedraagt €40. De instandhoudingstaks loopt jaarlijks op met €60. Voor het verkrijgen en in stand houden van een Nederlands octrooi zijn de kosten dus goed te overzien!

Begeleiding NL-octrooiaanvraag door octrooibureau Lerink

Octrooibureau Lerink kan een NL-octrooiaanvraag begeleiden voor €1500 – €3000, afhankelijk van de omvang van de octrooiaanvraag. Het bedrag is inclusief de formaliteiten voor de indiening, maar exclusief taksen. De taksen bij indiening bedragen €220. De begeleiding bestaat uit het opstellen van de beschrijving van de vinding, het formuleren van de conclusies, het verzorgen van tekeningen, het verzorgen van de indiening bij NL Octrooicentrum en de betaling van de taksen. De levertijd is normaal 2 à 3 weken. Bij spoedeisende gevallen kan hiervan afgeweken worden.

4. Octrooi aanvragen in het buitenland

Tot uiterlijk 1 jaar na het premier depot kunt u de route ‘octrooi aanvragen’ in het buitenland voortzetten. Er zijn verschillende wegen om uw idee of innovatieve product in het buitenland te beschermen. Deze wegen verschillen qua kosten en tijd die met de procedures gemoeid zijn. Ook verschillen de procedures inhoudelijk. Zo vindt in bijvoorbeeld Duitsland en de VS pas octrooiverlening plaats na een bindend vooronderzoek. Anders dan in bijvoorbeeld in Nederland en Frankrijk leidt een octrooiaanvraag dan niet vanzelfsprekend tot een verleend octrooi!

Octrooi aanvragen in het buitenland

Klik op Routeplanning patentaanvragen in het buitenland voor informatie over het indienen van octrooiaanvragen in het buitenland. Voor informatie op maat is het handig om telefonisch contact op te nemen met octrooibureau Lerink.

Octrooi aanvragen in het buitenland met octrooibureau Lerink

Octrooibureau Lerink kan u vrijblijvend adviseren en u begeleiden bij het beschermen van uw idee of innovatieve product in het buitenland d.m.v. een octrooiaanvraag.

Neem contact met ons op